Ochrana osobních dat

Kontaktní údaje společnosti

In aim of their own organisational unit: Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizační složka Česká republika,
with the registered office at Vídeňská 619/142, 148 00  Praha 4 Kunratice
Company ID No.: 28447387
Tax ID No.: CZ 28447387
Represented by Claudius Meynert, executive head

 

Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizační složka Česká republika

Vídeňská 619/142148 00  Praha 4 KunraticeČESKÁ REPUBLIKA Telefon +420 222 327 527 Fax +420 226 013 821 E-mail: info@isuzu-motors.cz www.isuzu-motors.cz

ISUZU Sales Deutschland GmbH, Schieferstein 11a, Flörsheim 65439
Represented by: Yoichi Takasago chairman + CEO and Claudius Meynert, Managing Director + COO
Registered in: Register of Companies B at District court in Wiesbaden under no. HRB 22928
Identification Number: 22928

Telefon: +49 (0) 6145 5491 100
Fax: +49 (0) 6145 5491 122
E-Mail: info@isuzu-sales.de
www.isuzu-sales.de

 

Osoba pověřená ochranou osobních dat je dostupná na emailové adrese: datenschutz@remove-this.isuzu-sales.de 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Pro vedení společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH je ochrana dat mimořádně důležitá. Používání webové stránky společnosti Isuzu Sales Germany GmbH je možné bez poskytnutí osobních údajů, s výjimkou níže uvedeného shromažďování obecných informací, včetně IP adresy. Pokud si ovšem dotyčná osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů zapotřebí. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí a neexistuje pro takové zpracování právní základ, opatříme si normálně svolení dotčené osoby

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH, jakožto správce dat, provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění kompletní ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy dat na bázi internetu však mohou v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů svobodně předkládat své osobní údaje také jiným způsobem, například telefonicky.

Následující informace poskytují přehled o zpracování osobních údajů společností ISUZU Sales Deutschland GmbH a práva vyplývající od 25. 5. 2018 z evropského Nařízení o obecné ochraně údajů (EU-GDPR).
.

Definice termínů

Aby bylo prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH pro Vás jako uživatele jasné a srozumitelné, rádi bychom Vám níže objasnili termíny používané v EU-GDPR:


„Osobní údaje“

    Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů"); za identifikovatelnou osobu se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k údajům o poloze, k online identifikátoru nebo k jednomu či více zvláštním znakům, jež mohou vyjádřit fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.


   „Profilování (profiling)“

Jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem analyzování nebo předpovězení aspektů týkajících se výkonu práce, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.    „Pseudonymizace“

Zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby již nebylo možné přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez poskytnutí dodatečných informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby se zajistilo, že tyto osobní údaje nebude možné přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.    „Správce“

Správce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, je možné správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo vnitrostátního práva.

 

    „Příjemce“

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou, nebo nikoli. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje v souladu s právními předpisy Unie nebo právními předpisy členských států v souvislosti s určitou vyšetřovací úlohou, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány musí proběhnout v souladu s platnými předpisy na ochrany údajů v souladu s účelem zpracování.


   „Zpracovatel“

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření správce.

    „Třetí strana“

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje pod přímou odpovědností správce nebo zpracovatele.


   „Vyjádření souhlasu“

Vyjádření souhlasu je každé dobrovolné vyjádření vůle subjektem údajů pro daný případ, a to informovaným a jednoznačným způsobem ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, jímž subjekt údajů sděluje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Pověřenec pro ochranu údajů

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11 a
65439 Flörsheim
Německo
Tel.: +49 (0) 6145 5491 000
Webová stránka: www.isuzu-sales.de

Kontaktní údaje – pověřenci pro ochranu údajů:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
E-mail na pověřence pro ochranu údajů: datenschutz@isuzu-sales.de
Na naše pověřence pro ochranu údajů se může každý subjekt údajů kdykoli obrátit s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH shromažďuje při každém vyvolání subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru (tzv. logfilech). Shromažďovat se mohou (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém použitý přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém na naše webové stránky přistoupil (tzv. referer), (4) podřízené weby, které jsou na našich stránkách přístupné, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace sloužící k zabezpečení v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tato informace jsou spíše nezbytné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich propagaci, (3) zajištění nepřetržitého fungování našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, 4) poskytnutí orgánům činným v trestním řízení informací nezbytných pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. ISUZU Sales Deutschland GmbH vyhodnocuje tyto anonymně shromážděné údaje a informace jednak statisticky, jednak s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby byla v konečném důsledku zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje o souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.Kontakt prostřednictvím webových stránek

Vzhledem k právním předpisům obsahuje webová stránka společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud se subjekt údajů obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje, dobrovolně poskytnuté subjektem údajů správci dat, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů.

Kontaktní formuláře

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává a používá osobní údaje, které shromažďuje v rámci objednávky prospektu nebo požadavku na zkušební jízdu https://www.isuzu-motors.cz/spolecnost/kontakt/ jakož i v rámci žádosti o cenovou nabídku https://www.isuzu-motors.cz/d-max/konfigurator/

Zpracovávané a používané údaje

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • osobní údaje (příjmení, jméno)

Kontaktní formuláře Facebook

 Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává a používá osobní údaje, které shromažďuje v rámci požadavku na zkušební jízdu prostřednictvím inzerce na stránce Facebooku společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH.

 

Zpracovávané a používané údaje

 Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • adresa (PSČ, město, stát)
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • osobní údaje ( příjmění, jméno, profese)

 

 

 


Účel zpracování údajů / právní základ

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními evropským Nařízením o ochraně osobních údajů (dále též EU GDPR nebo jen GDPR). Shromažďování, používání a zpracování dat se provádí výhradně ke shromažďování splnění objednávky prospektu, k uzavření a realizaci dohody o zkušební jízdě nebo k vypracování nabídky.  Pokud neobdržíme výslovné svolení k používání údajů nad rámec tohoto účelu, ukládáme, zpracováváme a používáme údaje pouze tehdy a tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění příslušného požadavku.

Přístup k údajům

V rámci společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH získávají přístup k osobním údajům ta místa, které je potřebují k plnění svých úkolů. Rovněž společností ISUZU Sales Deutschland GmbH pověření a pokyny vázaní poskytovatelé služeb (smluvní zpracovatelé dat objednávek) obdrží k těmto účelům osobní údaje, pokud zaručí, že budou provedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování proběhlo v souladu s EU GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Pro účely vytvoření nabídky nebo dohody o zkušební jízdě předáváme žádosti příslušným místním smluvním prodejcům ISUZU.

Ukládání a výmaz osobních údajů

Pokud společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH neobdrží výslovné povolení k používání údajů nad rámec tohoto účelu, ukládá, zpracovává a používá údaje pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění požadavku na nabídku nebo prospekt, případně k uzavření a realizaci dohody o zkušební jízdě. V případě potřeby používáme v souladu s  článkem 28 EU-GDPR pověřené a instruované poskytovatele služeb (smluvní zpracovatelé údajů). Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna zcela nebo zčásti změnit nebo zrušit a vyslovit námitku proti zpracování a používání svých údajů pro účely výzkumu trhu nebo veřejného mínění námi, společností ISUZU Sales Germany GmbH, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, tel.: +49 (0) 6145 5491 000, fax: +49 (0) 6145 5491 122, e-mail: info@isuzu-sales.de, jakožto odpovědným subjektem.


Pokud účel uchovávání údajů zanikne nebo pokud uplyne doba jejich uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními vymazány.

Práva na ochranu údajů

Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat od správce údajů potvrzení, zda budou osobní údaje, které se ho týkají, zpracovány. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance pověřeného zpracováním údajů.

Právo na informace

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má zaručené právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními získat kdykoli od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a rovněž kopii těchto informací. Kromě toho má subjekt údajů na základě evropských předpisů a nařízení nárok na následující informace:

  •     účely zpracování
  •     kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány
  •     příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména u příjemců ve    třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
  •     pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně pokud to není možné, kritéria pro určení této doby
  •     existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování správcem dat nebo práva vznášet námitky proti takovému zpracování
  •     existence práva na podání stížnosti u dozorového orgánu
  •     pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o zdroji dat
  •     existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – vypovídající informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů


  Subjekt údajů má navíc právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, má subjekt údajů kromě toho právo získat informace o vhodných ochranných opatřeních v souvislosti s tímto předáním.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na informaci, může kdykoli kontaktovat zaměstnance pověřeného zpracováním údajů.


  Právo na opravu

  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance pověřeného zpracováním údajů.

  Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat od správce dat okamžitý výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování není zapotřebí:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro tyto účely, pro které již nejsou zapotřebí.
  • Subjekt údajů odvolává souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR nebo čl. 9 odst.  2 písm. a) EU GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva členských států, jemuž správce dat podléhá.
  • Osobní údaje byly shromážděny v rámci nabízených služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje výmaz osobních údajů uložených u společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce dat. Zaměstnanec společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zajistí okamžité splnění požadavku na výmaz.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností ISUZU Sales Deutschland GmbH a pokud je naše společnost jakožto správce dat odpovědná podle čl. 17 odst. 1 GDPR za výmaz osobních údajů, přijme společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci příslušná opatření, včetně opatření technické povahy, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požaduje od těchto ostatních správců údajů vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopii či replik takových osobních údajů, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

  Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat, aby správce dat omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

   • Správnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, po kterou je správci dat umožněno správnost osobních údajů ověřit.
   • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů výmaz osobních údajů odmítá a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
   •  Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je přesto vyžaduje pro určení, vykonávání nebo obhajobu právních nároků.
   • Subjekt údajů vznáší námitky proti zpracování podle  čl.  21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

   Pokud platí některý z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů si přeje omezení osobních údajů uložených u společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanci společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zajistí omezení zpracování.

   Právo na přenositelnost dat

   Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními získat osobní údaje, kterého se ho týkají a které poskytl správci dat, ve strukturovaném, konzistentním a strojově čitelném formátu. Má také právo předávat tyto údaje jinému správci dat bez omezení správcem dat, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá prostřednictvím automatizovaných procesů, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena správci dat.

    

   Subjekt údajů má navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo vymoci, aby byly osobní údaje přenášeny přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky možné, a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody druhých.

   Pro uplatnění práva přenosu dat může subjekt údajů kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH.   Právo vznést námitku

   Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli vznést z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Platí to i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

   V případě námitky již společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH nebude osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé a pádné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

   Pokud ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává osobní údaje pro provozování přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli podat proti zpracovávání osobních údajů za účelem takové reklamy námitku. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese vůči společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu, ISUZU Sales Deutschland GmbH již nebude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat.

   Subjekt údajů má navíc právo vznést z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, společností ISUZU Sales Deutschland GmbH pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

   Pro uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, svobodně uplatňovat své právo na námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, které používají technické specifikace.   Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

   Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými předpisy a nařízeními nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které má na něj právní účinek nebo se ho podobným způsobem významně dotýká, pokud není rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem dat nebo (2) není povoleno právními předpisy Unie nebo členských států, kterým správce dat podléhá, a tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) se uskutečňuje s výslovným souhlasem subjektu údajů.

   Pokud je rozhodnutí (1) požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je provedeno s výslovným souhlasem subjektu údajů, společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, k čemuž patří minimálně právo na docílení zásahu osoby ze strany správce na vyjádření vlastního postoje a napadení rozhodnutí.

   V současné době však v jednotlivých případech neprobíhají žádná automatizovaná rozhodnutí včetně profilování. Pokud se to později změní, budete o tom samozřejmě informováni.

   Právo na zrušení souhlasu s ochranou údajů

   Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na zrušení souhlasu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance pověřeného zpracováním údajů.


   Právo podat stížnost u orgánu pověřeného ochranou údajů

   Každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů nás ovšem může předem kontaktovat, aby se vyjasnily jakékoli nejasnosti a pochybnosti.

   Cookies

   Tato webová stránka používá cookies. Webové stránky jsou díky cookies pro uživatele příjemnější a efektivnější. Cookie je malý textový soubor sloužící k ukládání informací. Při návštěvě webových stránek může webový server umístit soubor cookie na počítač návštěvníka webu. Pokud uživatel navštíví webovou stránku později znovu, může si webová stránka načíst data dříve uloženého souboru cookie a zjistit tak např., zda uživatel navštívil webovou stránku již předtím a o které oblasti webu se obzvlášť zajímal.

    

   Změna nastavení souborů cookies

   To, jak webový prohlížeč zpracovává cookies, i to, které cookies jsou povoleny nebo zakázány, může uživatel určit v nastavení prohlížeče. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na příslušném webovém prohlížeči. Podrobné informace na toto téma můžete získat pomocí funkce nápovědy příslušného webového prohlížeče.
   Pokud je používání cookies omezeno, nemusí být za jistých okolností možné plně využívat všechny funkce této webové stránky.


   Cookies na našich webových stránkách

    Funkční soubory cookies pro zajištění výkonu webových stránek

   • TYPO3 CMS cookies
   • Performance cookies.
   • Google Analytics (viz níže)

     

    Google Maps

    Tyto webové stránky používají produkt Google Maps společnosti Google Inc. Používáním této stránky souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automatizovaných údajů shromážděných společností Google Inc., jejími zástupci a třetími stranami.
    Podmínky použití Google Maps naleznete v sekci „Podmínky použití Map Google". www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

    Ochrana dat u žádostí o zaměstnání a v průběhu zpracování žádostí

    Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti elektronickou cestou, například e-mailem. Pokud správce uzavře pracovní smlouvu s žadatelem, budou předané údaje uchovávány v souladu se zákonem pro účely pracovního poměru. Pokud mezi správcem a uchazečem nedojde k uzavření pracovní smlouvy, dokumenty žádosti budou automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud tomu nebrání jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je myšleno například důkazní břemeno v řízení podle Obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

    Zásady ochrany osobních údajů při nasazení a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

    Správce integroval na tomto webu komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza znamená sběr, shromažďování a analýzu dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje kromě jiného údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na příslušný web přistoupil (tzv. referery), na které podstránky webové stránky přistoupil nebo jak často a na jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

    Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

    Správce používá pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp". Pomocí tohoto doplňku bude IP adresa přístupu k internetu subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována, pokud se přístup na naši webovou stránku uskuteční z členského státu Evropské unie nebo jiného signatáře Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru.

    Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení používání našich webových stránek, sestavování online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb, které s používáním našich webových stránek souvisejí.

    Google Analytics umístí soubor cookie v systému informační technologie subjektu údajů. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Umístěním tohoto souboru cookie bude společnost Google schopna analyzovat využití našich webových stránek. Při každé návštěvě některé z jednotlivých stránek tohoto webu, který provozuje správce a do níž je integrována komponenta Google Analytics, bude internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů touto komponentou Google Analytics automaticky vyzván k odeslání údajů společnosti Google pro účely online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získá společnost Google informace o osobních údajích, jako je například IP adresa subjektu údajů, která společnosti Google slouží mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a prokliků a následně k realizaci zúčtování provizí.

    Pomocí cookies se uchovávají osobní údaje, jako je čas přístupu, místo, ze kterého byl proveden přístup, a četnost návštěv naší webové stránky subjektem údajů. Při každé návštěvě naší webové stránky se tyto osobní údaje, včetně IP adresy připojení k internetu, které použil subjektu údajů, přenesou na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu přenést za jistých okolností na třetí strany.


    Subjekt údajů může kdykoli zabránit umístění cookies našimi webových stránkách, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím umístění cookies trvale zabránit. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Google rovněž zabránilo umístit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubor cookie, který již byl službou Google Analytics umístěn, může být kromě toho také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

    Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti shromažďování údajů souvisejících s používáním tohoto webu a generovaných službou Google Analytics a proti zpracování těchto údajů společností Google a zabránit jim. Za tímto účelem si musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmějí být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče považuje společnost Google za vznesení námitky. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů kvůli zakázání (deaktivaci) služby Google Analytics znovu nainstalovat doplněk prohlížeče. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou patřící do sféry jejího vlivu, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.


    Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/cz.html. Služba Google Analytics je vysvětlena podrobněji na adrese www.google.com/intl/de_de/analytics/.

    Zásady ochrany osobních údajů při nasazení a používání služby Google AdWords

    Správce dat integroval na těchto webových stránkách službu Google AdWords. Služba Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje zobrazovat reklamu jak ve výsledcích vyhledávačů Googlu, tak i v síti Googlu. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem nastavit určitá klíčová slova, pomocí nichž se bude reklama zobrazovat ve výsledcích vyhledávačů Googlu pouze tehdy, pokud uživatel načte vyhledávačem výsledek vyhledávání související s klíčovými slovy. V síti Googlu jsou reklamy rozdělovány na aktuální webové stránky pomocí automatizovaného algoritmu a podle předem definovaných klíčových slov.

    Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 až 1351, Spojené státy americké.

    Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky pomocí reklam relevantních z hlediska zájmu na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích hledání vyhledávače Googlu a zobrazování reklam třetích stran na našich webových stránkách.

    Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie vyprší po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pomocí konverzního souboru cookie, pokud ještě neuplynula jeho platnost, se zjišťuje, zda byly na našich webových stránkách navštíveny určité podstránky, například nákupní košík ze systému e-shopu. Díky konverznímu cookie můžeme jak my, tak i Google zjistit, zda subjekt údajů, který naše webové stránky navštívil prostřednictvím reklamy AdWords, vytvořil obrat, tedy dokončil, nebo zrušil nákup.


    Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního cookie používá společnost Google k vytvoření statistik návštěvníků našich webových stránek. Tyto statistické údaje o návštěvách zase používáme následně my k určení celkového počtu uživatelů, kteří nás navštívili prostřednictvím reklam AdWords, abychom tak mohli určit úspěšnost či neúspěšnost každé reklamy AdWords a optimalizovat naše reklamy AdWords do budoucna. Ani naše společnost, ani žádný jiný inzerent Google AdWords neobdrží od společnosti Google žádné informace, pomocí nichž by bylo možné identifikovat subjekt údajů.


    Pomocí konverzního cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě naší webové stránky se tyto osobní údaje, včetně IP adresy připojení k internetu, které použil subjekt údajů, přenesou na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu přenést za jistých okolností na třetí strany.

    Subjekt údajů může kdykoli zabránit umístění cookies našimi webových stránkách, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím umístění cookies trvale zabránit. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Google rovněž zabránilo umístit konverzní cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubor cookie, který již byl službou Google AdWords umístěn, může být kromě toho také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

    Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě na základě zájmů společnosti Google. Pokud tak chce subjekt údajů učinit, musí z každého jím použitého internetového prohlížeče otevřít odkaz www.google.com/settings/ads a provést tam požadovaná nastavení.

    Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy.


    Právní základ zpracování

    Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro procesy zpracování, při nichž získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například v případě zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě poptávek týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například kvůli plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by byl návštěvník v prostorách naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné důležité informace by bylo nutno předat lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování probíhalo na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Zpracování by mohlo konečně probíhat i v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zvláště proto, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Ten zastával stanovisko, že oprávněný zájem by bylo možné předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 věty 2 GDPR).


    Oprávněný zájem o zpracování, které bude sledováno správcem nebo třetí stranou

    Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši obchodní činnost ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

    Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

    Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období jejich uložení. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje rutinním způsobem smazány, pokud není stanoveno jinak a pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k vyjednávání smlouvy.

    Právní nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

    Rovněž Vás informujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo též může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvním partnerovi). Občas může být k uzavření smlouvy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou (subjektem údajů) musí dotyčná osoba (subjekt údajů) kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec dotyčnému individuálně vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je požadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

    Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem ochrany osobních údajů definice ochrany dat ve spolupráci se společností RC GmbH, která repasuje použité notebooky, pro advokáty filesharing (sdílení souborů) společnosti WBS-LAW.